ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

      ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนธัญรัตน์  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

       2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายนฤนาถ  ผ่องสีนวล

            วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา

      2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร   3    คน

2.2.1 นางสุภาวดี                  กุลแพทย์            วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท

      2.3  ประวัติ  สีประจำโรงเรียน  คติพจน์ของโรงเรียน  คำปฎิญาณ  ปรัชญาของโรงเรียนและ

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน