ประวัติ โรงเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4    ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณต่าง ๆ  คือ

 ทิศเหนือ                       ติดต่อกับที่นาของเอกชน

               ทิศใต้                         ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี และศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดธัญบุรี

            ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับสำนักงานอัยการ  บ้านของราษฎรและโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์

            ทิศตะวันตก                    ติดต่อกับเรือนจำธัญบุรี

โรงเรียนธัญรัตน์สมัยก่อตั้งมีชื่อว่า โรงเรียนรังสิต  มีเนื้อที่ ทั้งหมด  15  ไร่  2 งาน   90.25  ตารางวา  มีรูปลักษณะคล้ายตัวที  (T ) โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในสมัยหม่อมเจ้าทองคำเปลวเป็นนายอำเภอ  นายสงวน  ศุภรพงษ์   เป็นศึกษาธิการอำเภอ    ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 360 / 2499

ลงวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2499  ในครั้งนั้นมีครู 1 คน  นักเรียน  42  คน  โดยมีนายประสิทธิ์  เจริญชอบ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี  พ.ศ.  2519   ได้ยุบโรงเรียนรังสิตซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่  20   เมษายน 

พ.ศ.  2519 โดยมีนายประสิทธิ์   เจริญชอบ เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก