ประวัติ โรงเรียน

โรงเรียนธัญรัตน์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4    ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  
มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณต่าง ๆ 
คือ

 ทิศเหนือ                       ติดต่อกับที่นาของเอกชน

               ทิศใต้                         ติดต่อกับที่ว่าการอำเภอธัญบุรี
และศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดธัญบุรี

            ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับสำนักงานอัยการ  บ้านของราษฎรและโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์

            ทิศตะวันตก                    ติดต่อกับเรือนจำธัญบุรี

โรงเรียนธัญรัตน์สมัยก่อตั้งมีชื่อว่า
โรงเรียนรังสิต  มีเนื้อที่ ทั้งหมด  15  ไร่  2 งาน   90.25 
ตารางวา 
มีรูปลักษณะคล้ายตัวที  (T )
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในสมัยหม่อมเจ้าทองคำเปลวเป็นนายอำเภอ 
นายสงวน  ศุภรพงษ์   เป็นศึกษาธิการอำเภอ    ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 360 / 2499

ลงวันที่  7  มิถุนายน 
พ.ศ. 2499 
ในครั้งนั้นมีครู 1 คน  นักเรียน 
42  คน  โดยมีนายประสิทธิ์  เจริญชอบ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปี  พ.ศ.  2519   ได้ยุบโรงเรียนรังสิตซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่  20  
เมษายน 

พ.ศ.  2519 โดยมีนายประสิทธิ์   เจริญชอบ
เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก