งานวิจัยในโรงเรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ผู้วิจัย (ตปท.) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
ครูภูษา  อละสัตย์ THE  REPORT OF TASK-BASED  LEARNING  ACTIVITIES  TO  DEVELOP   COMMUNICATIVE  ENGLISH  SPEAKING  COMPETENCE  IN  ENGLISH  FOR TOURISM OF MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS THANYARAT SCHOOL PATHUM THANI PROVINCE ๒๕๕๔
ครูภูษา  อละสัตย์ สาเหตุที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนธัญรัตน์มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบตอบคำถามและไม่กล้าแสดงออกในวิชาภาษาอังกฤษ ๒๕๕๕
ครูภูษา  อละสัตย์ วิธีการใดที่ทำให้ผู้เรียนเขียนโครงการภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ๒๕๕๖
ครูภูษา  อละสัตย์ การแก้ไขพฤติกรรมและช่วยเหลือผู้เรียน ๒๕๕๖
ครูภูษา  อละสัตย์ ทำอย่างไรให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ๒๕๕๖
ครูนารีรัตน์   เล็กสถาน รายงานการสร้างชุดสื่อประสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 เรื่อง How to answer the questions สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ๒๕๕๕