งานวิจัยในโรงเรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ ผู้วิจัย (ไทย) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
ครูจามจุรี   ติ๊บตา

ครูวาทิณี    หล่าจันทึก

ครูชนาพร   คงชาติ

ครูสุวารี      อุดหนุน

การพัฒนาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ๒๕๕๘
ครูจามจุรี    ติ๊บตา

ครูวาทิณี     หล่าจันทึก

ครูชนาพร    คงชาติ

ครูอมรรัตน์   ปิ่นป้อง

ครูสรารัตน์  เจียรทิพย์วิไล

การพัฒนาการเรียนรูดานการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๕๕๘
ครูจามจุรี    ติ๊บตา

ครูวาทิณี     หล่าจันทึก

ครูชนาพร    คงชาติ

ครูอมรรัตน์   ปิ่นป้อง

ครูสรารัตน์  เจียรทิพย์วิไล

การพัฒนาการอ่านการเขียนเพี่อแก้ไขปัญหานักเรียน อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 

๒๕๕๘