งานวิจัยในโรงเรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับ ผู้วิจัย (วิทยาศาสตร์) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
ครูไพโรจน์   คุ้มมงคล การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ๒๕๕๘
ครูยุทพลธ์   สีสันต์ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ๒๕๕๗
ครูปทุมมา   แสงรักษ์ ผลการจัดการเรียนรู้ความคิดรวบยอด เรื่อง ธาตุและสารประกอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๒๕๕๗