งานวิจัยในโรงเรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับ ผู้วิจัย (สุขศึกษาและพละศึกษา) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
ครูบวร     บุญยงค์ ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 ๒๕๔๕
 

ครูบวร     บุญยงค์

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะไม้รำกระบี่ 12 ท่าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดการแสดงเป็นระยะ ๒๕๔๙
 

ครูบวร     บุญยงค์

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การกีฬา 2 มวยสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ๒๕๕๓