งานวิจัยในโรงเรียน:กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ผู้วิจัย (คอมพิวเตอร์) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
๑. ครูธนากร  ไพบูลย์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์กับเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน ๒๕๕๘
๒. ครูจารุภา  ไชยนุรักษ์ ทีวีดิจิตอลกับโอกาสของอุตสาหกรรมการแพร่ภาพและกระจายเสียง ๒๕๕๗
๓. ครูวิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี-สระบุรี) ๒๕๕๖
๔. ครูภาสกร  ภาคอัต สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี – สระบุรี) ๒๕๕๕
๕. ครูอนัญญา  เทศทอง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องธรณีภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๕๕๓
๖. ครูเชาวลักษณ์  ชาวงษ์ ปัญหาของการประยุกต์ใช้ e-learning ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒๕๔๙