งานวิจัยในโรงเรียน:ฝ่ายงานแนะแนว

ลำดับ ผู้วิจัย (แนะแนว) ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ.
ครูพัชราภา  เกตวัลห์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนว เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน 8 วิชาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ๒๕๕๘