รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบผลการทดสอบ O NET ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2558

                                      รายงานการวิจัย

ชื่อเรื่อง       การศึกษาและเปรียบเทียบผลการทดสอบ O NET  ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อผู้วิจัย     ฝ่ายงานวิจัยโรงเรียนธัญรัตน์

ภาคเรียนที่/ปีที่วิจัย            2 / 2559

 

บทคัดย่อ

การศึกษาและเปรียบเทียบผลการทดสอบ O NET  ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษกับ

ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการทดสอบของนักเรียนห้องเรียนพิเศษกับนักเรียนห้องเรียนปกติในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญรัตน์ ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ผลคะแนน o net

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง โดยวิชา

คณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1, 6/2 และ6/3  ที่มีผลการทดสอบระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.86  , 48.99 และ 39.58  ตามลำดับ  วิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ,  6/2 และ6/3  ที่มีผลการทดสอบระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.57 , 46.94 และ 39.58 ตามลำดับ  นักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ได้ 75     คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ได้  61 คะแนน เมื่อพิจารณานักเรียนที่มีผลการทดสอบต่ำสุดวิชาคณิตศาสตร์พบว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ได้ 10     คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ได้  19 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ,6/2 และ 6/3  มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดปทุมธานี และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศแต่เมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/3