ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.4/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

  คลิกดูรายชื่อ>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมารายงานตัวด้วยตนเอง
ที่โรงเรียนธัญรัตน์ บริเวณใต้อาคาร 6 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนดว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษาต่อ