ผลการเรียนทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559

ผลการเรียนทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2560)

http://mis.thanyarat.ac.th/pp1

***หมายเลขประจำตัว หมายถึง เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น  03/08/2545