ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนปกติ

ม.4 ปีการศึกษา 2560

ทางเว็บไซต์ วันที่  6  เมษายน  2560

และที่โรงเรียนธัญรัตน์ เวลา 07.00 น.