จัดสรรที่เรียนรอบสอง 2560

จัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2560

รายชื่อจัดสรร ชั้น ม.1

รายชื่อจัดสรร ชั้น ม.4

เบอร์โทรศัพท์ประสานงานสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
******************************************************
ที่ รายชื่อโรงเรียน เบอร์โทรศพท์สถานศึกษา
1 ปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” 02-5811825
2 หอวัง ปทุมธานี 02-9788043
3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 02-9027540
4 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 02-1901003 หรือ 0810201935
5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 02-5931965
6 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 02-9260485
7 บัวแก้วเกษร 02-5991546
8 หนองเสือวิทยาคม 02-5491124
9 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 02-5994305