ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศและรายชื่อผู้สมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนและคอมพิวเตอร์

**หมายเหตุ**นักเรียนที่เป็นตัวสำรองยังไม่ต้องมารายงานตัว
ให้รอรับการติดต่อจากโรงเรียน