ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา

**หมายเหตุ**นักเรียนที่เป็นตัวสำรองยังไม่ต้องมารายงานตัว   
ให้รอรับการติดต่อจากโรงเรียน