รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา โรงเรียนเดิม

คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทโควตา โรงเรียนเดิม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16 .30 น.

หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์