รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561

1ประกาศผลสอบ-ม4

2ผลสอบ ม.4 เรียงตามเลขสมัครสอบ

3ผลสอบ-ม4-เรียงคะแนน

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ตัวจริง) ที่ยังไม่มารายงานตัว

ขอให้มารายงานตัวรับเอกสาร ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. 

หากไม่มา ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์ และจะเรียก ตัวสำรองต่อไป