การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ

โรงเรียนธัญรัตน์ กำหนดจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน

ในวันจันทร์ ที่ 11 มิ.ย.  2561

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท