ใบ Pay-in ภาคเรียนที่ 2/2561

นักเรียนสามารถดาว์โหลดใบ Pay-in สำหรับนำไปจ่ายกับเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย

โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์แต่ละห้องและเลือกปริ้นหน้าที่เป็นชื่อของนักเรียน

ใบ Pay-in ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบ Pay-in ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย