ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องปกติ ม.4 และห้องเรียนพิเศษกีฬา ม.4 (รอบสอง)

โรงเรียนธัญรัตน์จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องปกติ และ ห้องเรียนพิเศษกีฬา(รอบสอง) ซึ่งมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้


ระเบียบการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4

แผนการรับนักเรียนห้องเรียนปกติม.4

ระเบียบการรับสมัครห้องเรียนพิเศษกีฬา ม.4 (รอบสอง)

กรอกข้อมูลแสดงความจำนงเข้าศึกษาต่อ ได้ที่ http://mis.thanyarat.ac.th:8899/freshy/