ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์(โดม)

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวได้ สามารถให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทนได้โดยให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เรียงตามคะแนนสอบ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนทั่วไป

เรียงตามเลขประจำตัวสอบ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

นักเรียนทั่วไป

รายชื่อตัวสำรอง

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองให้ติดตามการประกาศเรียกสำรองผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์