แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 2/2562

โรงเรียนธัญรัตน์มีกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเพื่อให้พร้อมกับการสอบกลางภาคต่อไป

ดาวน์โหลดตารางสอบแบบ PDF