มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาในโรงเรียนธัญรัตน์

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และการแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย

เพื่อเป้นการป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน จึงมีมาตรการณ์เผ้าระวังดังนี้ >>อ่านต่อ