มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ในช่วงปิดภาคเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้ง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส COVIT – 19 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนธัญรัตน์มีมาตรการดังต่อไปนี้

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

แบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน

ตรวจสอบผลการเรียน