ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน
เนื่องจากเป็นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ม.1 ประกาศแล้ว
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ม.1 ประกาศแล้ว

ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนติดตัวสำรอง หากมีผู้สละสิทธิ์ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปตามลำดับของนักเรียน